Adatkezelési Tájékoztató

WowSter Kft.

 

(utolsó módosítás: 2018. május 10.)

 

A Wowster Kft., mint adatkezelő (a továbbiakban: „Szolgáltató”, „Adatkezelő”) ezúton tájékoztatja a honlapját látogatókat, azon regisztrálókat, internet útján elérhető szolgáltatására előfizetőket az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, valamint a felhasználók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

 

A www.wowstermovie.com domain néven elérhető weboldal (a továbbiakban: Weboldal) az Adatkezelő saját honlapjának minősül.

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen, a tevékenysége keretében végzett adatkezelésre vonatkozó jogi közlemény tartalmát. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen Adatvédelmi Tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) módosítására. Adatkezelő a Tájékoztató hatályos változatát az internetes honlapján teszi közzé. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan és biztonságosan kezeli és a jogi és technikai lehetőségek változásával elvégzi a szükséges fejlesztéseket, módosításokat.

A Felhasználó a Weboldal használatával egyidejűleg elfogadja a Tájékoztatóban foglaltakat, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Tájékoztatót.
A hozzájárulást az Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

 1. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 • érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 • személyes adat”: az érintettre (azonosított vagy azonosítható természetes személy) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 • adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintés, felhasználása, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozás, törlése és megsemmisítése;

 • adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

 • adattovábbítás”: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

 • felhasználó”: az a 18. életévét betöltött, teljes cselekvőképességgel rendelkező, fogyasztó státuszú személy, aki regisztrál, igénybe veszi az előfizetéses szolgáltatást és fiókkal rendelkezik; a Honlap látogatója;

 • hozzájárulás”: a Felhasználó akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel a Felhasználó nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 • tiltakozás”: a Felhasználó személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

 • adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

 • adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, illetve közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 • adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 • profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 • szolgáltatás”: az Adatkezelő honlapján regisztráció útján elérhető internet alapú előfizetéses tartalomszolgáltatás, amely által az előfizető felhasználók mozifilmekhez, TV filmekhez, sorozatokhoz, dokumentumfilmekhez férhetnek hozzá. A tartalom interneten keresztüli adattovábbítás formájában jut el a felhasználók internetre csatlakoztatott eszközeire;

 • harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv vagy ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos a Felhasználóval, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 • honlap/weboldal”: https://wowstermovie.com

 1. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGEI

Cégnév: WowSter Korlátolt Felelősségű Társaság, a Weboldal üzemeltetője.

Székhely és levelezési cím: 1116 Budapest, Mesterházi utca 10.

Cégjegyzékszám: 01 09 297708

Adószáma: 25943607-2-43

Az adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH – 139383/2018.

Elektronikus levélcím: info@wowstermovie.com

 

 1. A WOWSTER KFT. ALAPELVEI AZ ADATKEZLÉS SORÁN, A KEZELT ADATOK KÖRE

 

Az Adatkezelő a személyes adatok felvételét, kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint a Felhasználó számára átlátható módon végzi.

 

Az Adatkezelő személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjt és kezel.

 

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és mértékét és időtartamát tekintve is a szükségesre korlátozódnak.

 

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése kiskorú Felhasználó vonatkozásában akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben lenne jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, ezért a weboldalon csak 18. életévét betöltött személy számára engedélyezett a regisztráció és a Felhasználó felel azért, hogy tevékenysége megfelel a jelen Tájékoztató előírásainak.

 

Amennyiben az adatközlő nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

 1. REGISZTRÁCIÓ

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), jelszó, telefonszám, születési idő (év, hó, nap), számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), a regisztráció dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének regisztrációkori IP címe, utolsó belépés időpontja.

 • Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, a Felhasználó életkorának beazonosítása, a felhasználói fiókba történő biztonságos belépés, kapcsolattartás, szabályszerű számla kiállítása, technikai művelet végrehajtása.

 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, 8. cikk (1) bekezdés.

 • A Felhasználók köre: a Weboldalon regisztrált valamennyi Felhasználó.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a Felhasználó törlési kérelméig tart. A regisztráció törlésével azonnal törlődnek a személyes adatok. A Felhasználó által megadott bármely személyes adat törléséről az adatkezelő a GDPR 19. cikke alapján, elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. Ha a Felhasználó törlési kérelme kiterjed az általa megadott e-mail címre is, akkor az adatkezelő a tájékoztatást követően az e-mail címet is törli.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai kezelhetik a jelen tájékoztatóban foglaltak alapján.


 

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;

 • köteles a személyes adatokat megadni, hogy regisztrálni tudjuk;

 • regisztráció csak 18. életévét betöltött természetes személy számára engedélyezett;

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy a felhasználói fiókot nem tudjuk létre hozni.


 


 


 

 1. ONLINE ELŐFIZETÉSSEL/SZOLGÁLTATÁS VÁSÁRLÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon), telefonszám, számlázási adatok (név, ország, irányítószám, település, utca, házszám), utalás esetén bankszámlaszám, bankkártya adatok, az előfizetéskori időpontja, az előfizetéskori IP cím.

 • Az adatkezelés céljai: a Felhasználó azonosítása, kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, előfizetés teljesítése, szabályszerű számla kiállítása, visszaigazolás, előfizetéssel, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése, követelések érvényesítése, technikai műveletek végrehajtása.

 • Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítése érdekében szükséges a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont, illetve az Elker tv. 13/A. § (3) bekezdése alapján.

 • A Felhasználók köre: valamennyi előfizető Felhasználó.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az elektronikus úton kötött szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatokat a szerződés érdekében használjuk és azokat annak megszűnésekor vagy jogszabályban meghatározott határidő leteltével töröljük, megsemmisítjük.
  A Számviteli törvény 169. § (1) bekezdése alapján a számviteli bizonylatokat és az alátámasztására szolgáló okiratokat 8 évig kell megőrizni.

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik.


 

Tájékoztatjuk, hogy 

 • az elektronikus úton kötött szerződés megkötéséhez nélkülözhetetlen a személyes adatok megadása azért, hogy az előfizetéses szolgáltatást teljesíteni tudjuk;

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudja a szolgáltatást igénybe venni.


 

 1. HÍRLEVÉL

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít hírlevélre történő feliratkozásra a Weboldalon. A Felhasználó ezáltal előzetesen és kifejezetten - jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva - hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő filmajánlataival, reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel (hírlevél) a regisztráció során megadott elérhetőségein megkeresse, az Adatkezelő a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje. Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzeneteket.

Hírlevél esetében az Adatkezelő, mindaddig kezeli a Felhasználó hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig a Felhasználó a hírlevélről le nem iratkozik a hírlevél üzenet alján található „Leiratkozás” gombra kattintva vagy nem kéri – korlátozás és indokolási kötelezettség nélkül - a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén az Adatkezelő további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A Felhasználó bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja. A regisztrált felhasználók a személyes oldalukra belépve is bármikor és ingyenesen leiratkozhatnak a hírlevélről.

 • A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím, a feliratkozás időpontja, a feliratkozáskori IP cím.

 • Az adatkezelés célja: a Felhasználó azonosítása, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele, hírlevél küldése, technikai művelet végrehajtása.

 • A Felhasználók köre: a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

 • Az adatkezelés célja: reklámot, filmajánlót tartalmazó elektronikus üzenetek küldése a Felhasználó részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról.

 • Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés. A leiratkozásról, illetve a hírlevél címlistából való törlésről elektronikus úton tájékoztatja a Felhasználót. 

 • Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: a személyes adatokat az adatkezelő marketing munkatársai kezelhetik.

 • A Felhasználó bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

 • Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, Elkertv. 13/A.§-a és a Grt. 6. § (5) bekezdése.


 

Tájékoztatjuk, hogy:

 • az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul;

 • ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk, szükséges a személyes adatok megadása;

 • az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.


 

 1. AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

Az Adatfeldolgozók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, ill. dolgozzák fel és erről nyilatkozatot tesznek az Adatkezelők részére.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, az előfizetések teljesítése, az elszámolás rendezése, a marketing tevékenység körében az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Tárhely-szolgáltató

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: tárhely-szolgáltatás

2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: DoclerNet Hosting Kft.

Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.

Web: www.doclernet.hu

3. A kezelt adatok köre: az Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

4. A Felhasználók köre: a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a weboldalon regisztrált/előfizetett valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: a Weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése. /Tárhely-szolgáltatás/

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a Tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Felhasználónak a Tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az
Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése. 

Online fizetés

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: ERSTE Bank Hungary Zrt. / Global Payments Inc.

Székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.

Web: www.erstebank.hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Online fizetés

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlázási név, számlázási cím, e-mail cím.

4. A Felhasználók köre: az online fizetést kérő valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: az online fizetés lebonyolítása, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett visszaélések ellenőrzése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az online fizetés lebonyolításáig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: szerződés teljesítése, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

Rendszergazda szolgáltatás

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Gera és Társai Kft.

Székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.

Web: www.newdigital.hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: rendszergazda szolgáltatás (ellenőrzés, technikai frissítés, biztonsági rendszer fejlesztés, egyéb fejlesztések, javítási feladatok)

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: az Felhasználó által megadott valamennyi személyes adat.

4. A Felhasználók köre: a Weboldal szolgáltatásait igénybevevő-, illetve a Weboldalon regisztrált/előfizetett valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: Rendszergazda szolgáltatás (fejlesztések, ellenőrzések, hibajavítások)

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és a jelen pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Szolgáltatónak a jelen pontban rögzített adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart. 

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.

Online marketing szolgáltatások

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: Gera és Társai Kft.

Székhely: 2370 Dabas, Szent István út 97.

Web: www.newdigital.hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: online marketing.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím.

4. A Felhasználók köre: a Weboldalt használó- és a hírlevélre feliratkozó valamennyi Felhasználó.

5. Az adatkezelés célja: A Weboldalon elérhető termékek népszerűsítése, reklámozása, a Weboldal látogatottságának növelése.

6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: az Adatkezelő és az e pontban rögzített adatfeldolgozó közötti megállapodás megszűnéséig, vagy a Felhasználók a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.

7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése.

Számlázás

1. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Név: KBOSS.hu Kft.

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Web: www.szamlazz.hu

2. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: számlázás.

3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, számlázási név, számlázási cím. 


4. A Felhasználók köre: a Weboldalon előfizető leadó valamennyi Felhasználó.


5. Az adatkezelés célja: számla kiállítása.


6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 év. 


7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Elkertv. 13/A. § (3) bekezdése. 


 

 1. TECHNIKAI ADATOK, COOKIE-K KEZELÉSE

 

A Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít, különösen a látogatás dátuma és időpontja, a Felhasználó számítógépének IP címe, böngészőjének típusa.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá.


Az Adatkezelő, illetve a megjelölt külső szolgáltatók a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt, ún. sütit (cookie) helyeznek el és olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A következő cookie-t használja:

 • Biztonsági cookie;

 • Átmeneti (session) cookie: a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni;

 • Állandó (persistent) cookie: ezek hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz.

Ezeknek a cookiek-nak egy része arra szolgál, hogy a Szolgáltató Weboldala hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Weboldal egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni. Míg más cookie-k a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása) kerültek elhelyezésre.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség”, vagy „Beállítások” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy az Felhasználó saját böngészőjében

 • hogyan tudja letiltani a cookie-kat,

 • hogyan fogadhat el új cookie-kat,

 • hogyan adhat utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy

 • hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

Külső szerverek segítik a Weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását (Google Analytics). A mérési adatok kezeléséről a szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást. Elérhetőségük: www.google.com/analytics/

Amennyiben az Felhasználó nem szeretné, hogy a Google Analytics a fenti adatokat az ismertetett módon és céllal mérje, telepítse böngészőjébe az ezt blokkoló kiegészítőt.

 1. AZ ADATKEZELÉS MÓDJA

 

Az Adatkezelő a Felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, a Weboldal technikai fejlesztése, az Felhasználó jogainak védelme. A statisztikai összesítés az érintett Felhasználó beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhatja, ezáltal nem minősül adatkezelésnek, sem adattovábbításnak.

Szolgáltató a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e Tájékoztatóban meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat a jelen Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adja át.

Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne a Felhasználónak, a honlapon megadott elérhetőségeken kapcsolatba léphet az Adatkezelővel.

Az Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat az ismert elérhetőségeken keresztül. Az Adatkezelő a hozzá beérkezett e-maileket a küldő nevével, e-mail címével és más az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén az Adatkezelő köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására. Az Adatkezelő ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 1. A FELHASZNÁLÓ JOGAI

1. A hozzáférés joga

Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a Felhasználóra vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, a Felhasználó kérheti a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog

Felhasználó kérheti, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a hozzájárulása alapján kezelt személyes adatokat. A törlés megtagadható (i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy (ii) ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (iii) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez A törlési kérelem megtagadásáról és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról az Adatkezelő minden esetben tájékoztatást ad. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.

Az Adatkezelő kérés nélkül is köteles arra, hogy a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Felhasználó kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Felhasználó kérheti, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést a GDPR 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése esetén.

6. Az adathordozhatósághoz való jog 

Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

7. A tiltakozáshoz való jog 

Felhasználó jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is.

Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől a személyes adatainak kezelésére vonatkozóan. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja a Felhasználó kezdeményezni:

- postai úton a 1116 Budapest, Mesterházi utca 10. címen,

- e-mail útján az info@wowstermovie.com e-mail címen.

Intézkedési határidő

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül írásban tájékoztatja a Felhasználót a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 30 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Felhasználót.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Felhasználó kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül írásban közli a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait, az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Felhasználó panaszt nyújthat be a X. pontban meghatározott felügyeleti hatóságnál vagy élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 1. A FELHASZNÁLÓ TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül - világosan és közérthetően - tájékoztatja a Felhasználót az adatvédelmi incidensről, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a Felhasználó(k) jogaira és szabadságaira nézve.

Az Adatkezelő a Felhasználó részére adott tájékoztatásban ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, közli a további tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismerti az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Adatkezelő az alábbi esetek valamelyikének teljesülése esetén nem köteles tájékoztatni a Felhasználókat:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által Felhasználó adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az Felhasználó jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben a Felhasználókat nyilvánosan közzétett információk útján tájékoztatja, vagy olyan hasonló intézkedést hoz, amely biztosítja a Felhasználók hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 

1. A Felhasználó a személyes adatainak kezelésére vonatkozó észrevétellel az Adatkezelőhöz fordulhat az alábbi módon:

- postai úton a 1116 Budapest, Mesterházi utca 10. címen,

- e-mail útján az info@wowstermovie.com e-mail címen,

2. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: www.naih.hu

3. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

4. Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Az Adatkezelő rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

3. Az Adatkezelő adatmegőrzési helyei a DoclerNet Hosting Kft. (1101 Budapest, Expo tér 5-7.) székhelyén található szervertermében elhelyezett szerverén találhatók meg.

4. Az adatkezelő nyilatkozik, hogy a GDPR 37. cikk (1) bekezdésében foglalt esetek nem állnak fenn, így adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem került sor.

Az Adatkezelő figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a hatályos adatvédelmi jogszabályok, valamint a kialakult adatvédelmi hatósági gyakorlatnak megfelelően járjon el. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (GDPR – 2018. május 25. napjától hatályos);

 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)

 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Elkertv.);

 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről;

 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grtv.).


Jelen Adatkezelési Tájékoztató 2018. május 15. napján lép hatályba.